YAZ OKULU KAYIT FORMU

 
 
 
ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL, ANADOLU LİSESİ
1994 yılında kurulan Uğur Koleji bugün Türkiye’nin mentör eğitim kurumlarından biri olarak “Tek Kampüs Tek Okul” anlayışıyla yeni nesil ve uluslararası eğitim programları öncüğünde sürdürülebilir başarı sağlayabilecek genç kuşaklar yetiştirmeye devam ediyor. Toplam 15000 m2’lik kapalı alana sahip Florya kampüsü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve anadolu lisesi düzeyinde eğitim ve öğretime devam etmektedir.
Misyon

Florya Uğur Koleji, en iyi ulusal ve uluslararası uygulamalardan yararlanarak dengeli bir deneyim yelpazesi sunan programları ile 21. Yüzyıl becerileri ile donanmış, mutlu, özgüvenli, sorgulayan ve yüksek etik değerlere sahip bireyleri birer dünya vatandaşı olarak hayata hazırlar.

Vizyon

Florya Uğur Koleji, ülkemizde ve dünyada değişen ihtiyaçlara yönelik sunduğu özgün, çağdaş, teori ve uygulamanın birlikte yürüdüğü eğitim fırsatları ve programları ile yol gösteren örnek bir kuruluş olmayı hedefler.


FLORYA UĞUR KOLEJİ,
YENİ NESİL ÖĞRENME TEKNİKLERİ İLE GELECEĞİ İNŞA EDİYOR!

Florya Uğur Koleji, Future Generation Academy ile 21. yüzyıl koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik, akademik başarının yanı sıra sosyal alanlarda başarılı, çevreci, dijital okur-yazarlığa sahip, kod yazabilen, en az 2 yabancı dil konuşabilen, ürettiği projelerle kendi hayatını şekillendirme becerisine ulaşmış, teknolojiye uyumlu ve “Future Proof” yani inovatif düşünebilen gelişime ve yeniliklere her an uyum sağlayabilecek şekilde donatılmış geleceğin öncü ve girişimci bireylerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Tüm dünyada sıkça duymaya başladığımız “Future Proofing” kavramı birçok alanın yanı sıra en çok eğitimi ilgilendiriyor. Bu kavramı esas alarak Future Generation Academy’i kuran Florya Uğur Koleji, öğrencilerine geleceğin provasını yaptırıyor.

Future Generation Academy kapsamında, nitelikli temel eğitimin yanı sıra, Proje Temelli Öğrenme ve Teknoloji Tabanlı Kişiselleştirilmiş ve Geliştirilmiş Eğitim metotları uygulanmaktadır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu metot, öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve harmanlamalarına imkan sağlar.


FUTURE PROOFİNG YAKLAŞIMIYLA

“KENDİ ÖĞRENMESİNİ YÖNETEBİLECEK YETKİNLİKTE” BİREYLER YETİŞİYORUZ!

TEKNOLOJİ TABANLI KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME

Teknoloji tabanlı kişiselleştirilmiş öğrenmede de amaç öğrencilerin bireysel olarak istek ve ihtiyaçları belirlendikten sonra eğitim ve öğretim planlamalarının yapılmasıdır. Bu metotlara öğrenciler 21. yüzyıl eğitim becerilerinde olması gerektiği gibi artık daha fazla kişisel çalışma fırsatı bulabilirler. Bu da bireyin öğrenme süresinde daha fazla kontrol sahibi olmasını ve kendi öğrenmesini kendisinin yönetmesini sağlamaktadır.

Yeni nesil eğitim materyalleri ile de öğrencilerimizin bilgiye ulaşması sağlanır. Öğrencilerimizin öğrenme ortamı klasik sınıf ortamı ile sınırlı kalmamaktadır. Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yaklaşımda öğrenci ders senaryoları içerisinde üst düzey düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, irdeleme gibi çalışmalar yaparak etkin öğrenmeye çalışır. Sınıf ortamında farklı disiplinlerle bağlantı kurarak bir senaryo çerçevesinde problem çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla çocuklarımızın araştırma, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmek ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak üzere çalışmaktayız.
PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ANLAYIŞI

Anasınıfından itibaren öğrencinin merkezde olduğu proje temelli öğrenme anlayışını benimseyen okul, çocukların erken yaştan itibaren sorgulama, sunum, portfolyo hazırlama gibi beceriler kazanmasını hedefliyor ve ortaokula kadar bu konularda uzmanlaşmalarını sağlıyor. Ortaokuldan itibaren ise araştırma yapma, tez hazırlama gibi konularda çalışmalar yapmalarını sağlayarak akademik bir alt yapı kuruyor.

UĞUR KOLEJİNDE, YENİ NESİL, GÜÇLÜ VE

ULUSLARARASI YETKİNLİKTE MÜFREDAT İLE GELECEĞE ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM

UK YENİ NESİL MÜFREDATI

“Geleneksel ile yeni yöntemlerin harmanlanarak öğrenciyi merkeze alan, teknoloji tabanlı kişiselleştirilmiş ve proje temelli bir eğitim, programı.”

Verdiği eğitim ile fark yaratan Uğur Koleji, her yeni akademik yıla güncellenmiş müfredatı ile başlıyor. Müfredatı teknoloji ve öğrenci temelli bir yaklaşımla geliştiren okulumuz, akademik çalışmaların yanı sıra ders dışı etkinlikleri de kapsayan dengeli bir eğitim programı ile ders başı yapmaya devam ediyor.

Algoritmik düşünme becerileri kazandırma hedefi taşıyan kodlama ve robotik eğitimleri, sıralı mantıksal adımları planlama becerisi geliştiren programlar, dijital okuryazarlık, dijital vatandaşlık, dijital etik gibi yeniçağın konu ve sorunlarına yönelik birçok ders müfredatta yer alıyor. Disiplinler arası etkileşimi artırmayı hedefleyen bir anlayış ile müfredatını güncelleyen Uğur Koleji, STEM, felsefe, yaratıcı ve eleştirel yazma becerileri eğitimi gibi fark yaratacak konularda öğrencilerini besleyerek, inovatif düşünebilen gelişime ve yeniliklere her an uyum sağlayabilecek, geleceğin girişimci bireylerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Dersler, öğrencilerin küresel farkındalık ve deneyimlerini güçlendiren çok dilli ve çok kültürlü uluslararası proje ve programlar ile araştırma, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerilerin geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

MÜFREDATTA DİJİTAL ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİ DİKKATE ALINDI


Nitelikli temel eğitimin yanı sıra, proje temelli öğrenme ve teknoloji tabanlı kişiselleştirilmiş ve geliştirilmiş eğitim metotları ile anaokulundan 12’nci sınıfa kadar farklı düşünen, hayal kurabilen, sosyal duygusal gelişimi tam, çevre bilinci yüksek, insani değerlere sahip ve teknolojinin imkanlarını kullanarak girişim fikirlerini eyleme dönüştürebilen çocuklar yetiştiriyor.

Bunu yaparken sadece matematiksel ve sözel zekaya değil, zekânın çok yönlü oluşuna ve tüm zeka türlerine önem veriyor ve çocukların dijital çağda ihtiyaç duyacağı akademik, sosyal, duygusal ve sanatsal yetkinlikleri kazanmalarını hedefliyor

ECO-SCHOOLS PROGRAMI ÜYESİ OLAN FLORYA UĞUR KOLEJİ, ÇOCUKLARA EKO- OKURYAZARLIK BECERİSİ KAZANDIRIYOR!

Florya Uğur Koleji’nde Eko- Okullar Programı, okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan uluslararası bir program olarak sunulmakta. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol almaktalar.

Florya Uğur Koleji’nin de yer aldığı “Eko-Okullar Programı”, çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara “Yeşil Bayrak” ödülü verilmekte. Uygulanan bu program kapsamında çocuklarda tasarruf bilinci, tüketim alışkanlıkları, inisiyatif kullanma, liderlik, takım çalışması gibi alanlarda yetkinlik geliştirirken en önemlisi de Future Proof gençlerin en önemli özelliği olan eko- okuryazarlık becerisi kazanmaktalar.

TRASH-HACK PROJESİ İLE ÇEVREYİ KORUYORLAR!

Öğrencilerin, öğrenme stillerindeki farklılığın gözetilip buna uygun bireysel yöntemlerin kullanıldığı Florya Uğur Koleji’nde birçok sosyal sorumluluk projesi de hayata geçiyor.“Take Care Of Environment” hareketi kapsamında UNESCO ve yine Eko-Okullar programının destek verdiği T rash-Hack kampanyasına katılan Florya Uğur Koleji, küresel bir eylem çağrısına ortak olmak, çöp ve atık yönetimi konusundaki farkındalığa katılmak ve öğrencilerini teşvik etmeyi amaçlamakta.


E-STEM İLE GİRİŞİMCİ NESİLLERİN TEMELİ ATILIYOR!

STEM, son yıllarda sıkça adını duyduğumuz bir eğitim modeli olarak Florya Uğur Koleji’nin de öncülük ettiği bir kavram. STEM, tüm temel/sosyal bilimlerin ve matematiğin, bilişim teknolojileri ağırlıklı olmak üzere her türlü araç ve gereci kullanarak disiplinler arası anlayış içerisinde üretim ve tasarım faaliyetleri içerisinde verilen eğitim yaklaşımını ifade etmekte.
Florya Uğur Koleji’nde bu modelle teknik becerilerini diğer disiplinlerle harmanlamayı deneyimleyen çocuklar E-STEM’in ilk harfinin ifade ettiği ‘Entrepreneuiral’ (girişimci) nesiller olarak hayata atılma yetkinliğini erken yaşta hissetmeleri hedeflenmekte. Ders materyallerinde kullanılan eğitim teknolojileri çocuklara aslında matematiğin de fen bilimlerinin de (fizik, kimya, biyoloji), sosyal bilimlerin de görsel sanatların da amaç değil bir araç olduğunu yaşayarak öğrenme fırsatı sunmakta.

FLORYA UĞUR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ

ANA DİL ÖĞRENME PROGRAMI İLE DÜNYA VATANDAŞI OLUYOR!

Florya Uğur Koleji, bireyselleştirilmiş ve geliştirilmiş eğitim programı Future Generation Academy kapsamında, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı ve Uluslararası Danışmanlık Merkezi’ni hayata geçirmiştir. Uluslararası Danışmanlık Merkezi, öğrencileri uluslararası üniversiteler konusunda yönlendiren, tercih süreçlerini yöneten bir danışmanlık birimi olarak öğrencilere ve velilere hizmet vermekte.

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı CEFR kriterleri, Britisih Side İngilizce sınavları Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE hedefleri ve ulusal ölçütler doğrultusunda hazırlanmış olan İngilizce Eğitim Programı’nda temel yaklaşım Anadil Öğrenme Modelidir. En çok konuşulan diller arasında 2.sırada olan İngilizce, Uğur Koleji'nde "Ana Dil Öğrenme Modeli" ile öğretilirken İspanyolca veya Almanca seçmeli ders olarak sunulmakta. Derslerde öğrenilen diller yabancı dil kulüplerinde pekiştirilmekte.
HİBRİT EĞİTİM MODELİ İLE GÜNCELİ YAKALAYAN OKUL: FLORYA UĞUR KOLEJİ!
“Florya Uğur Koleji olarak, teknolojik olarak var olan ancak uygulama olarak pandemi ile hayatımıza giren çevrimiçi öğrenme artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Bu süreçten sonra da, geleneksel yüz yüze eğitime destek olarak çevrim içi öğrenme modelindeki başarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz. Karma öğrenme, hibrit öğrenme de denilen bu modeli, en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi olarak tanımlamaktayız. Tüm bu öğretilerle, geleceğe uyumlu ve teknolojik değişimlere hemen ayak uydurabilecek yetkinlikte bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz”

ERASMUS PLUS PROGRAMI İLE FARKLI ÜLKELERDE EĞİTİM

Tüm bunlara ek olarak, ERASMUS+ programı ile dünyanın her yerinde eğitim imkanı sunmaktadır. Erasmus +, eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan bir Avrupa Birliği hibe programıdır ve bu program ile Florya Uğur Koleji öğrencilerine yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının artırılması ve tüm bu yetkinliklerle donatılmış bir dünya vatandaşı olarak hayata atılmaları amaçlanmaktadır.